Política de privacitat

En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (“RGPD”), en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”), així com en qualsevol altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades, els facilitem informació ampliada sobre el tractament de les seves dades personals en la present política de privacitat (d'ara endavant, la “Política de Privacitat”).

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Brutale Engineering, S.L (D'ara endavant CryptoAdvisor o la "Companyia")
  • Adreça Postal: Plaça Universitat 3, 6è, 08007 Barcelona, Espanya
  • Correu electrònic: [email protected]
  • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En CryptoAdvisor tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per a les següents finalitats:

(i) gestionar el registre dels usuaris i poder controlar el desenvolupament i compliment de la relació contractual mantinguda amb els mateixos i, en aquest sentit, prestar el servei de subscripcions oferts a través de la pàgina web https://cryptoadvisor.club. En particular, CryptoAdvisor tractarà les següents categories de dades i per a les finalitats específiques que es concreten a continuació:

Categories de dades personals Finalitats del tractament
Informació de contacte bàsica (adreça d'email) Processament del pagament i compliment de la relació contractual; enviament de publicitat o newsletters (en el seu cas).
Dades d'ús, en particular, informació tècnica i relacionada amb el dispositiu i la transmissió de dades (adreça IP, dades funcionals i de seguiment web, dades de login i d'ús de la web). Personalització de les ofertes; solució d'errors, prevenció del frau, millora del servei, millora de la interface de l'usuari i, si aplica, per a màrqueting.

(ii) gestionar les reclamacions, així com respondre a les consultes que puguin remetre els usuaris en relació amb el lloc web o els serveis;

(iii) per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis que entenem que puguin ser de l'interès de l'usuari;

(iv) per a gestionar la seva participació en els concursos i activitats promocionals que realitzi CryptoAdvisor;

(v) per a tractar informació que hàgim obtingut a través de cookies, segons es descriu més detalladament en la Política de Cookies. Aquests tractaments estan plenament subjectes al que s'estableix en la referida política; i

(vi) en el seu cas, complir amb les obligacions legals que resultin d'aplicació a CryptoAdvisor, com ara les derivades de la normativa fiscal i de prevenció del blanqueig de capitals.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica del tractament indicat en les seccions (i) i (ii) és l'execució de les Condicions d'Ús i de la Contractació.

Respecte a les seccions(iii), (iv) i (v), la base jurídica és el propi consentiment prestat per l'usuari, el qual podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti la prestació del servei. Podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

Sense perjudici de les comunicacions comercials electròniques que s'enviïn quan comptem amb el teu consentiment segons citem més amunt, podrem enviar-te també comunicacions quan siguis el nostre client. En aquest cas, només t'enviarem informació que estigui vinculada a nosaltres i que estigui relacionada amb productes i/o serveis nostres que siguin idèntics o similars als que hagis contractat. En aquests casos, tenim un interès legítim a tractar les teves dades de contacte i mantenir-te informat sobre qualsevol dels nostres productes i serveis, tenint prevalença aquest interès sobre els teus drets en atenció al caràcter no sensible de les dades en qüestió i el fet que la relació contractual creada amb els nostres clients deriva en l'expectativa raonable de rebre aquest tipus de comunicacions.

Finalment, la base jurídica del tractament indicat en la secció (vi) és el compliment de la normativa aplicable a la Companyia (com és el cas de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària; i Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, i els seus respectius reglaments de desenvolupament, i altra normativa que pugui resultar d'aplicació).

4. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre s'ostenti la condició de client o d'usuari registrat en el nostre lloc web sent les dades personals conservades amb posterioritat a la terminació de la relació contractual, degudament bloquejats, , durant els terminis legalment establerts per a atendre les responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta. En particular, les dades personals necessàries per a remetre-li comunicacions comercials electròniques seran tractats en tant no revoqui el consentiment que ha prestat i, una vegada s'hagi retirat el mateix, durant el termini estrictament necessari per a respondre per les responsabilitats que puguin haver-se originat. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recaptats i mentre no es procedeixi a la supressió definitiva d'aquests, es conservaran de forma bloquejada.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades

No es comunicaran dades a tercers excepte obligació legal o quan això sigui estrictament necessari per a la defensa dels drets i interessos legítims de CryptoAdvisor. Sense perjudici de l'anterior, tindran accés a les dades personals aquells tercers als quals CryptoAdvisor hagi encomanat una prestació de serveis en la seva condició d'encarregats de tractament (per exemple, prestadors de suport tècnic i informàtics), tant quant a l'explotació del negoci com a l'administració de la Companyia. La Companyia celebrarà acords per escrit amb els tercers que participin en la prestació dels serveis, els quals inclouran les salvaguardes i garanties requerides pel RGPD.

Atès que, com es detalla en la Política de Cookies de la Companyia, CryptoAdvisor utilitza algunes cookies i tecnologies de tercers els servidors dels quals es troben, en determinats casos, fora de l'Espai Econòmic Europeu, les seves dades podran ser transferits a aquests servidors localitzats en tercers països (en particular, els Estats Units). En tot cas, tingui en compte que CryptoAdvisor subscriu els corresponents acords amb tals proveïdors per a garantir un nivell de protecció de dades equivalent al previst en la normativa europea. En concret, quan sigui necessari, se subscriuran les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea i, per a les transferències internacionals als Estats Units, es garantirà que els proveïdors contractats estan donats d'alta en l'acord EU-US Privacy Shield.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si CryptoAdvisor estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes (i a completar els que fossin insuficients), sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits i a sol·licitar la portabilitat d'aquests.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CryptoAdvisor deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: enviant un correu electrònic a [email protected] identificant-se degudament i indicant de manera expressa el concret dret que es vol exercir.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets enfront de la Companyia, pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control en matèria de Protecció de Dades competent (a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es).

7. Més informació sobre el tractament de les seves dades

El tractament de les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies, quedarà incorporat al Registre d'Activitats de Tractament del qual és responsable CryptoAdvisor.

CryptoAdvisor tracta les dades de manera confidencial i adopta les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al tractament, en compliment del requerit pel RGPD, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

No obstant això, no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, i en la màxima mesura permesa per la legislació aplicable, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, CryptoAdvisor no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.